Registar vozila

Registar vozila je evidencija o vlasništvu željezničkih vozila s njihovim konstrukcijskim, tehničkim i uporabnim svojstvima, a koji mora ispunjavati zajedničke specifikacije registra vozila u skladu s odredbama  Odluka Komisije 2007/756/EZ od 9. studenoga 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ sa svim naknadnim izmjenama.

Sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013), sva željeznička vozila s izdanim odobrenjem za puštanje u uporabu u RH moraju obvezno biti upisana u registar vozila, uz ispravne i aktualne podatke, što je odgovornost posjednika vozila.

Nositelj registracije vozila mora u najkraćem roku prijaviti svaku promjenu podataka unesenih u registar vozila, uništenje vozila ili svoju odluku da vozilo više ne registrira. Nositeljem se smatra posjednik vozila, osim ako u zahtjevu za registraciju nije drugačije određeno.

Sukladno prethodnome, obveza registracije vrijedi za slijedeća vozila:

  • vučna, vučena putnička, teretne vagone, jedinice u sastavu i vozila za posebne namjene
  • novoproizvedena i rekonstruirana (u roku od 15 dana od datuma izdavanja odobrenja za uporabu i dodjele jedinstvene brojčane oznake)

 te u slučajevima:

  •  bilo kakve promjene vezane uz podatke unesene u registar ili za uništenje vozila
  •  promjene korisnika vozila (što je tada obveza starog korisnika)

Za pregled i ispunjavanje Zahtjeva je potreban odgovarajući PDF čitač koji možete preuzeti ovdje.

U svrhu ispravnog i pravovremenog rješavanja zahtjeva za registraciju, nositelj registracije treba detaljno ispuniti standardni obrazac za upis u registar (obrazac preuzmi ovdje).

Prava pristupa podacima u Registru vozila su  osigurana isključivo sukladno Prilogu. 

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za upis u registar željezničkih vozila vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.