Pokusna pružna dionica

U svrhu ispitivanja vozila i njihovih dijelova za koje nisu propisani uvjeti i hrvatske norme, odnosno za koje ne postoje odgovarajući dokumenti o sukladnosti niti odobrenja za prometovanje izdani od ovlaštenih tijela sukladno članku 54. ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA (NN 82/13, izmjena prema NN 18/15), na zahtjev upravitelja infrastrukture Agencija može odobriti osnivanje pokusne pružne dionice.

Odobrenje se izdaje na osnovu precizno definiranog:

  • Predmeta ispitivanja
  • Programa ispitivanja kojeg odobri Agencija
  • Lokacije pružne dionice
  • Vremena trajanja ispitivanja
  • Posebnih uvjeta i mjera za sigurnost željezničkog sustava tijekom ispitivanja

 

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za osnivanje pokusne pružne dionice vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.