Statut Agencije

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, broj 82/2013.,  l8/2015. i 110/2015), a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Upravno vijeće Agencije za sigurnost željezničkog prometa na sjednici održanoj 15. rujna 2015. donijelo je novi Statut .

Statutom se pobliže utvrđuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Agencije.