Stupio na snagu novi Zakon o željeznici

Zakon o željeznici objavljen je u Narodnim novinama, broj 94/2013 od 22. srpnja 2013. te je stupio na snagu 23. srpnja 2013.

S ciljem usklađivanja s pravnom stečevinom EU Zakonom o željeznici u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34/EU od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja (SL L 343, 14. 12. 2012.) te se utvrđuju uvjeti i način provedbe Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog prijevoza putnika željeznicom i cestom, kojom se stavljaju izvan snage Uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, (SL L 315, 3.12.2007.).

Zakonom o željeznici uređuju se način i uvjeti obavljanja željezničkog prijevoza, status željezničke infrastrukture, tržište željezničkih usluga, upravljanje željezničkom infrastrukturom i uvjeti pristupa na infrastrukturu, načela i postupci koji se primjenjuju na uvođenje i određivanje naknada za željezničke usluge te dodjelu kapaciteta željezničke infrastrukture, kriterije za izdavanje i ukidanje dozvola željezničkim prijevoznicima te usluge željezničkog prijevoza od posebnog državnog interesa za koje Republika Hrvatska osigurava dio sredstava.

Osnovna načela prema Zakonu su načelo razdvajanja obavljanje usluga željezničkog prijevoza i upravljanje željezničkom infrastrukturom te načela transparentnosti, jednakopravnosti i nediskriminacije pri dodjeli infrastrukturnog kapaciteta, pružanja željezničkih usluga, izrade i primjene Izvješća o mreži, izrade i primjene voznog reda te postupka sklapanja ugovora o pristupu.

Osiguravanje pravednog i nediskriminirajućeg korištenja željezničke infrastrukture, nadgledanje primjene pravila utvrđenih Zakonom u dijelu u kojem se uređuje tržište željezničkih usluga te provođenje postupaka radi zaštite prava podnositelja zahtjeva spada u djelokrug rada regulatornog tijela (regulatorno tijelo u smislu Zakona je Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga, osnovana Zakonom o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, Narodne novine, br. 79/07, 75/09 i 61/11). Regulatorno tijelo odgovorno je i za provedbu Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u željezničkom prijevozu, Službeni list L 315, od 3. 12. 2007.

Stupanjem na snagu Zakona o željeznici ( 23. srpnja 2013.) stavljaju se izvan snage:

  • Zakon o željeznici (Narodne novine, br. 123/2003, 30/2004, 153/2005, 79/2007, 120/2008 i 75/2009),
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (Narodne novine, br. 127/2005, 121/2007, 110/10 i 8/2011), i
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (Narodne novine, br. 127/2005 i 121/2007).