Godišnji Program rada i razvoja Agencije za 2017.

Ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) predložio je Upravnom vijeću ovdje predstavljeni Godišnji program rada i razvoja Agencije za 2017. (u nastavku: Program rada).

Program rada usvojen je u sklopu 48. sjednice upravnog vijeća održane 21. prosinca 2016.

Sukladno članku 14. (stavak 7.) Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15) Upravno vijeće donosi Program rada te nadzire njegovo izvršavanje.

Program rada koji je predstavljen u ovom dokumentu donosi opća načela rada Agencije u narednom periodu te smjernice za njezin razvoj sukladno dugoročnim ciljevima. U tom sklopu utvrđeni su opći i specifični ciljevi rada i razvoja, koje ravnatelj Agencije u cilju provedbe ovdje utvrđenog Programa rada, razrađuje kroz Akcijski plan za 2017.

Izvršenje programa rada i razvoja Agencije uvelike će ovisiti o Financijskom planu i njegovoj realizaciji u 2017. godini.