DeBo

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-080-09/17-01/1, URBROJ: 530-05-3-2-2-17-4, Zagreb, 30. listopada 2017. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo M.V.M. ZVON d.o.o., iz Zagreba, Topnička 4, MB: 0840670, OIB: 34963795933, za imenovano tijelo za ocijenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s člancima 47. i 49. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17) za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav i prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi.

Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/14-01/12, URBROJ: 530-05-2-2-1-15-5, Zagreb, 6. ožujka 2015. godine, ovlašćuje se tvrtka Centar za tračničke sustave d.o.o., iz Zagreba, Boškovićeva 7, MB: 080903428, OIB: 65350043479, za imenovano tijelo za ocijenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s člancima 44. i 49. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13, 18/15) za strukturne podsustave: elektroenergetski infrastrukturni podsustav i podsustav vozila.