Upravno vijeće

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koja imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća nisu zaposlenici Agencije.

 

Članovi Upravnog vijeća Agencije su:

- dr.sc. Borna Abramović, predsjednik

- dr.sc. Danijela Barić, član

- dr.sc. Mladen Nikšić, član

- mr.sc. Ivica Mekovec, član

- Stjepan Petljak, dipl.ing., član