Nadležnost

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija) je tijelo nadležno za sigurnost u smislu željezničkog zakonodavstva Europske unije, kojemu je povjerena zadaća reguliranja i nadzora sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske.

Agencija na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Narodne novine broj 82/13, (u daljnjem tekstu: Zakon) kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost željezničkog sustava, a naročito poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Agencija je osobito nadležna za:

a) izdavanje i ukidanje potvrde o sigurnosti, nadzor ispunjenja propisanih uvjeta i zahtjeva te nadzor obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoznika u skladu sa Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije;

b) izdavanje i ukidanje uvjerenja o sigurnosti, nadzor ispunjenja propisanih uvjeta i zahtjeva te nadzor obavljanja djelatnosti upravitelja infrastrukture u skladu sa Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije;

c) izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu strukturnih podsustava (infrastrukturnih podsustava i vozila);

d) nadzor rada i održavanja strukturnih podsustava u skladu s osnovnim zahtjevima;

e) nadzor sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova s osnovnim zahtjevima;

f) vođenje registra vozila te nadzor da su u njemu sadržani podaci vezani za sigurnost ispravni i aktualni;

g) nadzor sustava upravljanja sigurnošću;

h) inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije;

i) praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa;

j) donošenje obvezujućih uputa iz područja svoje nadležnosti;

k) odobravanje pokusnih pružnih dionica u svrhu ispitivanja strukturnih podsustava i njihovih dijelova.

 

Vezano uz ovlaštenja za strojovođe iz glave XV. Zakona, Agencija je osobito nadležna za sljedeće poslove:

a) izdavanje dozvole i duplikata;

b) redovne provjere valjanosti dozvole;

c) privremeno ili trajno oduzimanje dozvola, te izvješćivanje tijela nadležnih za izdavanje potvrda o utemeljenim zahtjevima za privremenim oduzimanjem potvrda zbog neispunjavanja uvjeta za potvrdu;

d) ovlašćivanje centara za osposobljavanje i ispitivača;

e) objavljivanje i ažuriranje registra centara za osposobljavanje i ispitivača ovlaštenih u skladu sa Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije;

f) vođenje i ažuriranje registra dozvola;

g) praćenje postupka davanja ovlaštenja strojovođama u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom;

h) provođenje nadzora osposobljenosti strojovođa.

 

Nadalje, Agencija provodi aktivnu razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u ostalim državama članicama Europske unije u svrhu usklađivanja kriterija odlučivanja, posebice u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti željezničkim prijevoznicima kojima su dodijeljene međunarodne trase.

Agencija obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Upravni nadzor nad Agencijom obavlja Ministarstvo.