Uvjerenje o sigurnosti

Sukladno glavi IV., članku 30., stavku 1. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013) Upravitelj infrastrukture za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom mora imati uvjerenje o sigurnosti koje izdaje Agencija.

Uvjerenjem o sigurnosti potvrđuje se:

  1. prihvatljivost sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture 
  2. prihvatljivost pravila upravitelja infrastrukture o ispunjavanju posebnih zahtjeva za uspostavu (uključujući gradnju), održavanje i rad željezničke infrastrukture na siguran način, uključujući organiziranje i reguliranje prometa i upravljanje prometom
  3. udovoljavanje zahtjevima iz TSI-ja ili nacionalnim pravilima za vozila upravitelja infrastrukture, uključujući propisana odobrenja

Agencija na zahtjev upravitelja infrastrukture izdaje uvjerenje o sigurnosti na vrijeme od najviše pet godina, u skladu s zajedničkom sigurnosnom metodom za ocjenu prihvatljivosti pravila upravitelja infrastrukture o ispunjavanju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o sigurnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2010 sa svim naknadnim izmjenama.

UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 1169/2010 od 10. prosinca 2010. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje uvjerenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom propisani su kriteriji ocjene sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje uvjerenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom koja se izdaju u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkama (a) i (b) Direktive 2004/49/EZ. Navedeni kriteriji nalaze se u prilogu II. Uredbe.

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o sigurnosti vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.