Subjekt nadležan za održavanje teretnih vagona (ECM)

Sukladno ZAKONU O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA (NN 82/13, izmjena prema NN 18/15), članku 65., na željezničkim prugama Europske Unije pa tako i Republike Hrvatske dozvoljeno je prometovati samo teretnim vagonima kojima je dodijeljen subjekt nadležan za održavanje (Entity in Charge of Maintenance). Subjekt nadležan za održavanje mora imati ovlaštenje koje izdaje Agencija za sigurnost željezničkog prometa.  

Postupak izdavanja ovlaštenja radi se sukladno Uredbi Komisije EU br. 445/2011 sa svim naknadnim izmjenama i sukladno pripadajućim prilozima.

Zahtjevi i kriteriji ocjenjivanja za organizacije koje podnose zahtjev za ECM ovlaštenje ili za ovlaštenje u pogledu pojedine funkcije održavanja nabrojeni su u PRILOGU III Uredbe Komisije EU br. 445/2011:

I              Zahtjevi i mjerila u pogledu funkcije upravljanja

II             Zahtjevi i kriteriji ocjenjivanja za funkciju razvoja održavanja

III           Zahtjevi i kriteriji ocjena za funkciju upravljanja održavanjem voznog parka

IV           Zahtjevi i kriteriji za ocjenjivanje za funkciju izvođenja održavanjem 

Postupak za izdavanje ovlaštenja subjektu nadležnom za održavanje pokreće se predavanjem popunjenog ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEM OVLAŠTENJA SUBJEKTU NADLEŽNOM ZA ODRŽAVANJE.

Postupak za izdavanje ovlaštenja subjektu za funkcije II, III, IV ili neku od njih, pokreće se predavanjem popunjenog ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEM OVLAŠTENJA ZA FUNKCIJE ODRŽAVANJA.

Za pregled i ispunjavanje Zahtjeva je potreban odgovarajući PDF čitač koji možete preuzeti ovdje.

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za izdavanje ECM ovlaštenja vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.