Puštanje u uporabu vozila

Sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13), članku 55., stavku 4., na željezničkim prugama Republike Hrvatske dozvoljeno je prometovati samo vozilima kojima je Agencija izdala odobrenje za puštanje u uporabu. Generalno, postupak izdavanja razlikuje se ovisno o sukladnosti vozila s:

  • odobrenim tipom vozila u Republici Hrvatskoj;
  • TSI-ima; te radi li se o
  • vozilu za koje postoji odobrenje za puštanje u uporabu u nekoj od zemalja članica Europske unije.

Svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu vozila, detaljno su objašnjeni u glavi IX. istog zakona.

Ukoliko je potrebno, tehnički pregled vozila za koje se izdaje odobrenje, obavlja se sukladno Pravilniku o željezničkim vozilima (NN 121/15).

Stoga, u svrhu ispravnog i pravovremenog rješavanja predmeta, potrebno je detaljno ispuniti zahtjev (obrazac preuzmi ovdje) te priložiti svu traženu dokumentaciju. Opseg tehničkog pregleda i potrebna dokumentacija odredit će se nakon zaprimanja zahtjeva i utvrđivanja ispravnog postupka za traženo odobrenje. Za pregled i ispunjavanje Zahtjeva je potreban odgovarajući PDF čitač koji možete preuzeti ovdje.

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za odobrenje za puštanje u uporabu vozila vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.