Ovlašćivanje ispitivača strojovođa

Sukladno glavi XV., članku 98. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013) – propisano je da osposobljavanje strojovođa provode ovlašteni centri za osposobljavanje, a ispite osposobljenosti strojovođa nadziru ovlašteni ispitivači.

Ovlaštenje centara i ispitivača obavlja Agencija.

Zahtjev za ovlaštenog ispitivača može podnijeti osoba koja ispunjava niže navedene, minimalne uvjete za izdavanje ovlaštenja, uz suglasnost ili na prijedlog željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture kod kojeg je kandidat u radnom odnosu.

Minimalni uvjeti koji se odnose na  izdavanje ovlaštenja za ispitivača su: 

  1. profesionalno radno iskustvo vezano uz predmet ispitivanja, može uključivati obavljanje poslova na radnom mjestu strojovođe/voditelja strojovođa s valjanom dozvolom i potvrdom ili instruktora strojovođa
  2. svjedodžba o propisanom obrazovanju  
  3. andragoška osposobljenost za provođenje ispita
  4. poznavanje sustava osposobljenosti strojovođa
  5. sudjelovanje u postupku obučavanja i/ili ispitivanja strojovođa

Svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za strojovođe propisani su u Pravilniku o ovlaštenju strojovođa (NN 96/13) i  ODLUCI KOMISIJE (EU) br. 765/2011 o kriterijima za priznavanje centara za osposobljavanje strojovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača strojovođa i o kriterijima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Za pregled i ispunjavanje Zahtjeva je potreban odgovarajući PDF čitač koji možete preuzeti ovdje.

Stoga, u svrhu ispravnog i pravovremenog rješavanja zahtjeva, potrebno je detaljno ispuniti zahtjev (obrazac preuzmi ovdje), popuniti  Izjavu o provođenju ispita na nepristran, neovisan i nediskriminirajući način (obrazac preuzmi ovdje) te priložiti traženu dokumentaciju. 

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za ovlašćivanje ispitivača strojovođa vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.