Dozvola za strojovođe

Sukladno glavi XV., članku 95., stavku 1. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013) – vučnim vozilom vlaka, lokomotivom, manevarskom lokomotivom, vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom i radnim vlakom, može samostalno upravljati samo ovlašteni strojovođa.

Ovlaštenje strojovođa dokazuje se dozvolom i potvrdom.

Zahtjev za dozvolu za strojovođe može podnijeti osoba koja ispunjava niže navedene, minimalne uvjete za izdavanje. Također, u zahtjevu se može tražiti  ažuriranje, izmjena, obnova te izrada duplikata dozvole za strojovođe.

Minimalni uvjeti koji se odnose na  izdavanje i valjanost dozvole za strojovođe su:

  1. najniža starosna dob
  2. obrazovanje
  3. fizička i psihička sposobnost za rad
  4. opću stručna osposobljenost za rad

Svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za strojovođe propisani su u Pravilniku o ovlaštenju strojovođa (NN 96/13) i UREDBI KOMISIJE (EU) br. 36/2010 o predlošcima Zajednice za dozvole za strojovođe, dopunske potvrde, ovjerene preslike dopunskih potvrda i obrascu zahtjeva za dozvole za strojovođe, u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta.

Za pregled i ispunjavanje Zahtjeva je potreban odgovarajući PDF čitač koji možete preuzeti ovdje.

U svrhu ispravnog i pravovremenog rješavanja zahtjeva potrebno je detaljno ispuniti zahtjev (obrazac preuzmi ovdje), popuniti Izjavu o istinitosti danih podataka (obrazac preuzmi ovdje) i Suglasnost za obradu osobnih podataka (obrazac preuzmi ovdje), te priložiti traženu dokumentaciju.

Troškove postupka izdavanja i izrade iskaznice Dozvole za strojovođe snosi podnositelj zahtjeva. Do donošenja Pravilnika iz članka 16. stavka 3. Zakona, naknada za troškove postupka izdavanja i izrade Dozvole za strojovođe obavljat će se uplatom na žiro račun pravne osobe Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. – AKD, na sljedeći način (vidi ovdje).

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za izdavanje dozvole za strojovođe vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev mora sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.