Centri za osposobljavanje strojovođa

Sukladno glavi XV., članku 98. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013) – propisano je da osposobljavanje strojovođa provode ovlašteni centri za osposobljavanje, a ispite osposobljenosti strojovođa nadziru ovlašteni ispitivači.

Ovlaštenje centara i ispitivača obavlja Agencija.

Zahtjev za ovlašteni centar za osposobljavanje strojovođa  može podnijeti pravna osoba koja ispunjava niže navedene, minimalne uvjete za izdavanje ovlaštenja.

Minimalni uvjeti koji se odnose na  izdavanje ovlaštenja za centar za osposobljavanje strojovođa su: 

  1. raspolaganje učinkovitom upravljačkom strukturom
  2. raspolaganje potrebnim osobljem, prostorima i opremom
  3. propisana metodologija kontrole sadržaja, organizacije i trajanja osposobljavanja
  4. uspostavljen sustav evidentiranja svih procesa osposobljavanja
  5. uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom osposobljavanja ili jednakovrijedan sustav
  6. uspostavljen sustav za stalno profesionalno usavršavanje, programsku podršku te stručnu, pravnu i tehničku literaturu

Za pregled i ispunjavanje Zahtjeva je potreban odgovarajući PDF čitač koji možete preuzeti ovdje.

Svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za strojovođe propisani su u Pravilniku o ovlaštenju strojovođa (NN 96/13) i ODLUCI KOMISIJE (EU) br. 765/2011 o kriterijima za priznavanje centara za osposobljavanje strojovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača strojovođa i o kriterijima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Stoga, u svrhu ispravnog i pravovremenog rješavanja zahtjeva, potrebno je detaljno ispuniti zahtjev (obrazac preuzmi ovdje) te priložiti traženu dokumentaciju.

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za ovlašteni centar za osposobljavanje strojovođa vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.