NATIONAL CONTACT POINT TSI TAF/TAP

sti

ASZ predstavlja ulogu NCP-a (eng. National Contact Point) sukladno Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost  u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava (TAF TSI).

TAF TSI dokumenti usvojeni su kao dio legislative EU, obvezni su u svim državama članicama EU i odnose se na nacionalni željeznički sektor, uključujući upravitelje infrastrukture, željezničke prijevoznike, posjednike vagona,  upravitelje željezničkih kolodvora, intermodalne prijevoznike i korisnike željezničkog teretnog prijevoza i relevantna društva/udruženja.

Ovaj odjeljak namjejenjen je kao pomoć domaćim željezničkim subjektima kako bi isti mogli ispuniti obveze postavljene kroz TSI-eve.  

Opće informacije

 Uredbe EU 454/2011 i 1305/2014 su usvojile Tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI) u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni i putnički promet željezničkog sustava (TAF i TAP TSI-evi).

Tekst TAF i TAP TSI-eva je razvijen od strane ad hoc radnih grupa ustrojenih kroz djelovanje ERA-e (Europska agencija za željeznice) i sastoji se od glavnih europskih željezničkih dionika zainteresiranih za temu, primarno kroz svoje asocijcije u njihovim granama industrije. ASZ nije sudjelovao u radu tih grupa.

Trenutno, u svim državama članicama, upravitelji infrastrukture i drugi koji su uključeni u promet vlakova, korištenjem vlastitih procedura i sučelja kako bi upravljali izmjenom informacija među njima.

Svrha TAF i TAP TSI-eva je da osiguraju, u okviru EU željezničkog sustava Europske unije, uporabu standardiziranih procedura i sučelja za upravljanje i razmjenu informacija između svih strana uključenih u prometovanje putničkih i teretnih vlakova.

Predmet TAF/TAP TSI-eva je osiguravanje pravila za razmjenu informacija vezanih uz kretanje vlakova (npr. zahtjevi za trase, predviđanje prometa vlakova, podaci vezani za prekid prometa…), uz specifičnosti za putničke vlakove (npr. obrada informacija o prijevozu i podrška osobama sa smanjenom pokretljivošću, upravljanje rezervacijama, obrada informacija unutar kolodvora…) i specifičnosti vezanih za teretne vlakove (npr. kretanje vagona, komunikacija…).

Zemljopisni opseg TSI TAF/TAP je mreža cijelog Europskog željezničkog sustava, iz čega su isključeni slučajevi iz članka 1. stavka 3. Direktive 2008/57 / EZ. 

Informacije NCP-a 

U okvirima Europske agencija za željeznice (ERA) djekuju dvije radne skupine koje pokrivaju TAF TSI i TAP TSI područja. Agencija za sigurnost željezničkog prometa, putem NCP-a (eng. National Contact Point), sudjeluje u radu tih radnih skupina (Krešimir Raguž/Tihomir Pleša).

Članak. 5. Uredbe (EU) br 1305/2014 dodjeljuje zadaće i ovlasti Europskoj agenciji za željeznice (eng. ERA; European Railway Agency) te tako nadzire primjenu iste Uredbe, odnosno nadzire ispunjenost ciljeva te postavljenih  rokova. U tu svrhu, ERA priprema izvješća o napretku implementacije TAF/TAP TSI-eva, koja se šalju Europskoj komisiji.

TAF/TAP TSI-evi se smatraju željezničkim prioritetima a njihovu provedbu sufinancira Europska komisija. Stoga su, u svrhu promocije i razvoja po zahtjevima TAF/TAP TSI-eva, osigurana i značajna financijska sredstva na razini Europske Unije a ista su dostupna cijelom zainteresiranom sektoru koji planira ili je obvezan primjenjivati TAF/TAP TSI-eve. Primjerice, više informacija o raspoloživosti sredstava EU-a za provedbu TAF/TAP TSI-eva, između ostalog i moguće je pronaći i na web stranicama INEA-e (poveznica u nastavku teksta). 

4. Regionalna radionica o TAF TSI-u

sti  

Pozivnica za radionicu

Agenda

Upute za dolazak 

Agencija za sigurnost željezničkog prometa, putem NCP-eva (nacionalnih kontakt osoba) u suradnji  s nacionalnim kontaktnim osobama Slovenije i Italije te ERA-om (Europskom agencijom za željeznice), organizira 4. Regionalnu radionicu o TAF TSI-u.

Seminar/radionica će se održati 7. i 8. lipnja 2016. u Rimu, u sjedištu talijanskog Ministarstva prometa i infrastrukture .

 Radionica u Rimu je nastavak sličnih primjere koji su se već dogodili (ili će se dogoditi) u drugim “regijama” Europe: ona će biti strukturirana u skladu sa smjernicama ERA i to će bitiključna prilika za dijalog između svih sudionika sustava, svihonih koji su uključeni (ili će biti uključeni) u procese provedbe TAF/TAP TSI-eva..

 Radionica će se održati na talijanskom jeziku, uz simultani prijevod na slovenski, hrvatski i engleski jezik. Dnevni red je poslan zainteresiranima a objavljen je i na ovim stranicama. Također, sav zainteresirani sektor slobodan je kontaktirati Agenciju za sigurnost željezničkog prometa, u slučaju da eventualno nisu zaprimili predmetnu pozivnicu.

 Kako bi se dobila predodžba o temama koje će se obrađivati tijekom radionice, korisno je pregledati materijale i prezentacije prikazane s prethodno održanim regionalnim radionicama (Pariz, 22. veljače 2016.; Bonn, 2. i 3. ožujka 2016.; i Beč, 27. travnja 2016.).

http://www.era.europa.eu/Communication/News/Pages/Regional-Workshops-for-TAF-TSI.aspx http://www.era.europa.eu/Communication/Events/Pages/OTIF-TAF-TAP-Workshop.aspx.

Poveznica na web stranicu ANSF (talijanska agencija za sigurnost željezničkog prometa) – domaćina 4. Regionalne radionice: ANSF: 4. Regionalna radionica o TAF TSI-u 

Poveznice na vanjske stranice 

Više informacija o TAF i TAP TSI-evima kao i o obvezama željezničkih prijevoznika, moguće je pronaći putem sljedećih poveznica: 

Europska agencija za željeznice (ERA), TAF/TAP Steering Committee 

Europska agencija za željeznice (ERA), TAF Implementation Maps

Joint Sector Group između željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture za TAF i TAP Joint Sector Group (JSG) 

Rail Net Europe (RNE), Telematic Applications 

JSG Sector Handbook  

Innovation and Networks Executive Agency: INEA

ANSF (talijanska agencija za sigurnost željezničkog prometa; TAF/TAP odjeljak): ANSF/Italija:TAF/TAP 

Mreža kontakata 

Kako bi se olakšala razmjena informacija između željezničkih entiteta (upravitelja infrastrukture, željezničkih poduzeća, posjednika vagona, upravitelja kolodvora, prodavača karata, intermodalnih operatera, korisnika usluga te svih ostalih zainteresiranih strana), u nastavku je predviđen prostor za objavljenje imena kontakt osoba koje svaki željeznički prijevoznik/zainteresirana strana može prijaviti kao kontakt osobu ispred svojeg poduzeća, kao osobu zaduženu za provedbu TAF TSI i TAF TSI aktivnosti. Kontakt osobe možete prijaviti putem dolje navedenih mail adresa Agencije za sigurnost željezničkog prometa i TAF/TAP NCP HR – kontakt osoba. 

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (info@asz.hr)

TAF/TAP NCP Hrvatska: Krešimir Raguž (kresimir.raguz@asz.hr); Agencija za sigurnost željezničkog prometa

TAF/TAP NCP Hrvatska: Tihomir Pleša (tihomir.plesa@asz.hr); Agencija za sigurnost željezničkog prometa

TAP NCP Hrvatska: Ljiljana Bosak (ljiljana.bosak@mppi.hr); Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

National Allocation Body: Vladimir Dimić (Vladimir.Dimic@hzinfra.hr); HŽ Infrastruktura

TAF NCP Slovenija: Zdenko Zemljič (Zdenko.Zemljic@azp.si); Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije

TAF/TAP NCP Italija: Paolo Becciolini (paolo.becciolini@ansf.it); Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

TAF NCP Italija: Luigi Tatarelli (luigi.tatarelli@ansf.it); Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

TAF/TAP kontakt osobe – Italija: http://www.ansf.it/contatti-con-il-ncp

Felice Ferrari (Felice.FERRARI@era.europa.eu); ERA/Interoperability Unit/Head of Operational Sector

Rodrigo Gutiérrez Domínguez (Rodrigo.GUTIERREZ@era.europa.eu); ERA/Interoperability Unit/Telematic Applications team

Stefan Jugelt (Stefan.JUGELT@era.europa.eu); ERA/Interoperability Unit/Telematic Applications team

Mickael Varga (Mickael.VARGA@era.europa.eu); ERA/Interoperability Unit/Telematic Applications team

Kornel Nagy (Kornel.NAGY@era.europa.eu); ERA/Interoperability Unit/Telematic Applications team