Puštanje u uporabu kolosijeka koji nisu javno dobro u općoj uporabi

Sukladno  članku 72. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13), industrijski kolosijek mora imati odobrenje za puštanje u uporabu koje izdaje Agencija. 

U postupku izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu industrijskog kolosijeka Agencija provjerava sljedeće:

  • ispunjavanje tehničkih uvjeta sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi (NN 99/11),
  • ispunjavanje dodatnih uvjeta upravitelja infrastrukture s kojom je industrijski kolosijek izravno ili neizravno povezan,
  • da je posjednik industrijskog kolosijeka općim aktom uredio osnovne uvjete za nadzor i održavanje industrijskog kolosijeka.

U svrhu ispravnog i pravovremenog rješavanja predmeta, potrebno je detaljno ispuniti zahtjev (obrazac preuzmi ovdje) te priložiti svu traženu dokumentaciju.

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za puštanje u uporabu industrijskog kolosijeka vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.